Daugavpils
16.vidusskola

Karjeras izglītība


Skolēnu pašpārvaldes diena

 

 

It visā, kas ir iemīlams un nīstams,

Ik vārdā, kas ar sirdi jāizjūt,

Ir skolotājam jābūt īstam

Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.

 

Rudens izkrāso apkārtni visdažādākajās krāsās, tas ir spožs un mainīgs. Un tieši šajā neparastajā laikā, 5.oktobrī, pasaulē un Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena. Arī mūsu skolas audzēkņi un viņu vecāki aktīvi iesaistījās šai dienai veltītajās aktivitātēs. Skolēni sagatavoja skolotājiem jaukus pārsteigumus, visapkārt skanēja mīļi apsveikumi un silti pateicības vārdi.

6.oktobrī skolā notika skolēnu pašpārvaldes diena, kad skolēniem bija iespēja „pielaikot” pedagoga profesiju. 9. – 12. klašu interesenti (54 skolēni) aizvietoja skolas vadību un skolotājus, iepazīstot to darbu un iejūtoties to lomā. Direktora amatu „pielaikoja” 10.klases skolniece, skolas parlamenta prezidente Nikole Červinska: „Man bija iespēja iepazīt direktora darbu, strādājot kopā ar skolas direktori Olgu Dukšinsku. Šis darbs nav tik viegls, kā likās sākumā, vajadzēja sekot, lai skolā būtu kārtība. Nemitīgi radās situācijas un jautājumi, kas prasīja ātru un pareizu atrisinājumu. Darbs ir sarežģīts, toties interesants. Nākotnē es arī varētu būt vadītāja.” Arī mūsu jaunajiem direktora vietniekiem Andrejam Besedinam, Olgai Kaļiņinai, Arturam Daņilovam un Olgai Naumovai darba bija daudz, palīdzot organizēt veiksmīgu mācību procesu. Skolēni, kas aizvietoja skolotājus, atzina, ka pedagoga darbs ir sarežģīts (iepriekš jāsagatavojas stundai, jānovada tā, lai būtu interesanti skolēniem, un jāpievērš uzmanība katram skolēnam, bet viņi ir tik dažādi!), toties interesants. Daži atzina, ka nākotnē viņi arī varētu būt skolotāji.

Skolēnu pašpārvaldes diena bija atklājumu laiks gan skolēniem, gan skolotājiem.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē”

 

2017.gada 15.-16.septembrī Daugavpilī norisinājās pasākums „Uzņēmēju dienas Latgalē”. Lietainā 15. septembrī mūsu skolas 10. klases skolnieces (A.Apanoviča, J.Baranovska, V.Fedarenkava) devās uz Daugavpils Olimpisko centru, lai apmeklētu prezentāciju „Kā būt veiksmīgam jaunietim mūsdienu darba tirgū” un izstādi–gadatirgu (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).

Prezentācijas laikā portāla www.visidarbi.lv klientu menedžere Dace Kalniņa iepazīstināja skolēnus ar veiksmīgas karjeras pamatprincipiem, akcentējot darbus, kuri jāpaveic skolas laikā. Viņa pastāstīja par kopējām tendencēm mūsdienu darba tirgū, par to, kā izvēlēties piemēroto profesiju, atrast, izvērtēt un izvēlēties darbavietu, noformēt CV, kā sagatavoties darba intervijai, kādas prasmes pieprasa darbadevēji un kā tās attīstīt. Viņa arī iepazīstināja dalībniekus ar digitālajiem resursiem, izvēloties profesiju un darbavietu. Īpaši tika akcentēta pašizglītošanās un pašattīstības nepieciešamība, izglītība mūža garumā. D.Kalniņa mudināja jauniešus meklēt, analizēt, izvērtēt, mēģināt un tad izvēlēties.

Pēc tam skolnieces apmeklēja uzņēmēju izstādi, kur varēja iepazīties ar Latgales reģiona attīstības tendencēm, uzņēmumu un mājražotņu piedāvāto produkciju, studiju un darba iespējām.

Informāciju sagatavoja pedagoģe – karjeras konsultante

Anželika Anufrijeva

 


 

Pieredzes apmaiņas seminārs “Karjeras atbalsts un digitālo resursu daudzveidība darbā ar izglītojamiem”

 

Rudenīgajā 14. septembrī Daugavpils 16. vidusskolā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi norisinājās karjeras konsultantu metodiskās apvienības sanāksme/seminārs “Karjeras atbalsts un digitālo resursu daudzveidība darbā ar izglītojamiem” (ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 “karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros).

 

Pasākuma ievadā skolas direktore O. Dukšinska uzrunāja Daugavpils pilsētas pedagogus-karjeras konsultantus, novēlot izbaudīt semināru un paplašināt savu redzesloku digitālo resursu daudzveidībā. Pasākuma dalībniekus priecēja arī muzikālais sveiciens no skolas vokālā ansambļa, ko vada skolotāja L. Grakova.

Tiek uzskatīts, ka digitālie resursi ne tikai spēj modernizēt mācību vidi, tādejādi padarot to skolēniem pieejamāku un interesantāku, bet arī palīdz padarīt mācību procesu maksimāli pietuvinātu laikmetam, kurā dzīvojam. Līdz ar to skolas pedagoģes-karjeras konsultantes D.Balalaikina un A.Anufrijeva piedāvāja iespēju Daugavpils pilsētas PKK ielūkoties daudzveidīgajos digitālajos resursos un to izmantošanas iespējās darbā ar skolēniem. Ikviens varēja smelties jaunas un radošas idejas, ko izmantot savā darbā. Semināra turpinājumā norisinājās MA darba plāna apspriede, ko aktualizēja DPIP atbalsta nodaļas pedagoģe-karjeras konsultante S. Čeirāne.

Informāciju sagatavoja pedagoģes – karjeras konsultantes

Diāna Balalaikina, Anželika Anufrijeva

 


 Karjeras izglītība 2016.-2017.m.g.