Daugavpils
16.vidusskola

Valsts aizsardzības mācība

2018./2019. mācību gads

 

Valsts aizsardzības mācību pasniedz arī Daugavpilī

 

Daugavpils 16. vidusskolu dalī­bai šajā pilotprojekfā neizvēlējās nejauši – šeit jau vairākus gadus darbojas līdzīga militāri patriotis­kās audzināšanas programma. Tā­dējādi jaunajā mācību gadā sko­lā pastāv vecais un jaunais šīs programmas formāts. Stundas pēc ierastas shēmas vada Zemessar­dzes 34. artilērijas bataljona kap­teinis Valērijs Baranovskis (11. un 12. klase), savukārt atsevišķas no­darbības, kurām reizi mēnesī tiek atvēlēta visa diena, vada Jaunsardzes Daugavpils nodaļas vadītājs Jānis Mežulis (10. klase).

“16. vidusskola ir lieliski piemē­rota mūsu nodarbībām,” saka V. Baranovskis, “šeit ir pneimatiskā šautuve un vietapraktiskām nodar­bībām, blakus atrodas mežs, uz ku­rieni vārdoties nelielos pārgājienos un rīkot orientēšanās sacensības.”

Speciālajās stundās skolēni ne tikai nostiprina Latvijas un kaimiņ­valstu vēstures zināšanas, bet arī uzzina, kā laika gaitā mainījies bruņojums, kādi karaspēka veidi ir Latvijā, iepazīstas ar karadar­bības stratēģiju un taktiku, militā­rās karjeras iespējām. Jāatzīmē, ka skolā vienlaikus ir atsevišķi pro­fesionāli kursi, kuros sagatavo ro­bežsardzes dienestam, – skola sa­darbojas ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi. Tādējādi šeit tiek audzināti Latvijas armijas un robežsardzes kadri.

Latgalē, izņemot Daugavpils 16. vidusskolu, valsts aizsardzības mā­cības pilotprojektā piedalās arī Zemgales vidusskola (Demenes pa­gasts) un Balvu profesionālā un vis­pārizglītojošā vidusskola. Visdrīzāk, valsts aizsardzības mācību visās Lat­vijas skolās sāks pasniegt 2024. ga­dā. Pa šo laiku pasniedzējiem jā­savāc pietiekami daudz informāci­jas, lai šīs nodarbības kļūtu vēl no­derīgākas un interesantākas.

Aleksandrs Rube

Avīze “Latgales Laiks” Nr.86

 

16.vidusskolā māca izdzīvošanas pamatus

 

Jaunajā mācību gadā 15 valsts skolās ir sācies pilotprojekta ,,Valsts aizsardzības mācība’’ realizācijas process. Daugavpilī jaunais mācību priekšmets tiek pasniegts tikai  mūsu skolā, turklāt patriotiskā audzināšana un izdzīvošanas pamatu apmācība sākās vēl pirms šī pilotprojekta apstiprināšanas. Nodarbības realizētas vidusskolā 10.-12. klašu skolēniem. Stundas vada  Zemessardzes 34. artilērijas bataljona Operatīvās daļas priekšnieks, kapteinis Valērijs Baranovskis un jauns valsts aizsardzības mācības skolotājs Jānis Mežulis. Papildus informācija Ļubovas Tranas sižetā. video

*  *  *

 

Š.g. 21. septembrī Daugavpils cietoksnī notika paramilitārās spēles ,,Dari pareizi un bez bailēm’’. Tās organizēja Zemessardzes 34. Artilērijas bataljons. Mūsu skolu pārstāvēja 11.kl. un 12. kl. komandas. 13 komandu konkurencē 12. klases komanda izcīnīja godpilno 2. vietu. ,,Esmu ļoti priecīgs par audzēkņu sniegumu un lepns, ka tie ir mani skolēni,’’- izteica atzinību skolotājs V. Baranovskis.

   

 

2017./2018. mācību gads

 

 

22.septembrī mūsu skola piedalījās Bruņoto spēku sacensībās, kurās no mūsu skolas tika sagatavotas 2 komandas pa 6 cilvēki komandā – 11. un 12. klašu skolēni. Kopā no Daugavpils skolām piedalījās 16 skolas. Kopvērtējumā mūsu skola ieņēma  4. vietu. Vislabākie rādītāji mums bija granātas mešanā, šaušanā un šaušanā ar artilērijas lielgabalu. Konkursā piedalījās: A.Puķis, S.Šinkevičs, K.Prokofjeva, E.Saļkovska, A.Kuprijanovs, A.Viļkels, L.Škuts, G.Baranovs, E. Drizlionoks, D.Božko, D.Andrejeva, V.Trubovich.

 

2016./2017. mācību gads

 

 

Intervija ar Valsts aizsardzības mācības skolotāju Valēriju Baranovski

 

1. Cik sen mācāt Valsts aizsardzības mācību Daugavpils 16.vidusskolā?
“Valsts aizsardzības mācību” vadīšanu pārņemu no kolēģa  2016.gada oktobrī.
 
2.Kādi svarīgākie uzdevumi ir nosprausti 2016./2017. mācību gadam?
Es uzskatu, ka galvenais uzsvars jāliek uz patriotisko audzināšanu. To var darīt jebkuras tēmas ietvaros. Viens no galvenajiem patriotiskās audzināšanas elementiem ir Latvijas armijas vēsture mūsu valsts vēstures kontekstā.
 
3. Vai skolēni ar prieku apmeklē šīs nodarbības?
Ar “Valsts aizsardzības mācību” priekšmetu tāda pat situācija, kā ar citiem priekšmetiem – daži nāk ar lielāku prieku, daži ar mazāku.
 
4. Kādi mūsu skolas jaunatnes panākumi spēlē “Jaunie Rīgas sargi“ ?
Diemžēl godalgoto vietu nedabūjām, bet skolēni ļoti centās gan gatavošanās periodā, gan piedaloties spēlē.
 
5. Kādi ir nākotnes plāni?
Turpināt mācīt jaunatni un kopā ar viņiem mācīties pašam! 

 

* * *

 

Kopš 2006.gada Daugavpils 16.vidusskola visā valstī pazīstama ar profesionālo mācību virzienu, parakstīts līgums ar  Iekšlietu ministriju. Specializētajā klasē līdztekus vispārizglītojošajiem priekšmetiem notiek nodarbības ar robežsargiem, kuri dod pamatzināšanas šajā profesijā. Sadarbībā ar robežsargiem tika organizētas ekskursijas uz Valsts robežsardzes koledžu, Pāternieku un Silenes robežkontroles punktiem (Foto prezentācija ).

No 2015./16.mācību gada ieviests jauns mācību priekšmets „Valsts aizsardzības mācība” (mācību saturs), šī programma ir saskaņota ar Aizsardzības ministriju, Rekrutēšanas un jaunsardzes centru un Valsts izglītības satura centru (grani.lv raksts).

Šogad programmu apgūst 69  vidusskolas skolēni.

 Mācību priekšmeta mērķis

Veicināt  izglītojamo  interesi  par dienestu  Nacionālajos bruņotajos spēkos, militāro specialitāšu daudzveidību, pilnveidot  pašvērtējumu un nostiprināt pilsonisko apziņu.

Mācību priekšmeta uzdevumi

Veidot izpratni par valsts aizsardzību un dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.

Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas dod iespēju turpināt izglītību un veidot karjeru valsts aizsardzībā. Attīstīt patriotismu, pilsonisko apziņu, biedriskumu, drošsirdību un fiziskās spējas.

 

* * *

2015.gada 6.novembrī Daugavpils 16 vidusskolā viesojās viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots un Daugavpils 16. vidusskolas absolvents Viktors Dvorjančuks, kurš arī ir izvēlējies savu dzīvi saistīt ar militāro dienestu.

Viesi tikās ar skolēniem, pastāstīja par savu profesiju, atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga un interesanta. Skolēniem bija iespējams klātienē uzdod interesējošos jautājumus un saņemt profesionālas atbildes, jo daudzi izglītojamie pēc skolas beigšanas vēlas apgūt profesijas, lai varētu dienēt bruņoto spēku struktūrās. Liela loma skolēnu ieinteresētībai nākāmās profesijas izvēli saistīt ar militāro jomu ir arī skolā licencētajai Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programmai, kurā apgūst dažādus mācībus priekšmetu un praktiskas iemaņas un prasmes valsts aizsardzības mācībā.

 

* * *

Vēl skolā aktīvi darbojas jaunsargu pulciņš, kurā no 10 gadu vecuma var piedalīties ikviens zēns vai meitene.

2015.gada 25.novembrī 33 jaunsargu pulciņa dalībnieki piedalījās 309. Daugavpils jaunsargu vienības organizētajā braucienā uz Kara muzeju Rīgā.

Nodarbības Daugavpils 16.vidusskolā notiek katru trešdienu no plkst. 15:00 līdz 17:00 (Jaunsardzes prezentācija).

Daugavpils 16.vidusskolas jaunsardze (video)