Daugavpils
16.vidusskola

Valsts aizsardzības mācību pasniedz arī Daugavpilī

Daugavpils 16. vidusskolu dalī­bai šajā pilotprojekfā neizvēlējās nejauši – šeit jau vairākus gadus darbojas līdzīga militāri patriotis­kās audzināšanas programma. Tā­dējādi jaunajā mācību gadā sko­lā pastāv vecais un jaunais šīs programmas formāts. Stundas pēc ierastas shēmas vada Zemessar­dzes 34. artilērijas bataljona kap­teinis Valērijs Baranovskis (11. un 12. klase), savukārt atsevišķas no­darbības, kurām reizi mēnesī tiek atvēlēta visa diena, vada Jaunsardzes Daugavpils nodaļas vadītājs Jānis Mežulis (10. klase).

“16. vidusskola ir lieliski piemē­rota mūsu nodarbībām,” saka V.Baranovskis, “šeit ir pneimatiskā šautuve un vietapraktiskām nodar­bībām, blakus atrodas mežs, uz ku­rieni vārdoties nelielos pārgājienos un rīkot orientēšanās sacensības.”

Speciālajās stundās skolēni ne tikai nostiprina Latvijas un kaimiņ­valstu vēstures zināšanas, bet arī uzzina, kā laika gaitā mainījies bruņojums, kādi karaspēka veidi ir Latvijā, iepazīstas ar karadar­bības stratēģiju un taktiku, militā­rās karjeras iespējām. Jāatzīmē, ka skolā vienlaikus ir atsevišķi pro­fesionāli kursi, kuros sagatavo ro­bežsardzes dienestam, – skola sa­darbojas ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldi. Tādējādi šeit tiek audzināti Latvijas armijas un robežsardzes kadri.

Latgalē, izņemot Daugavpils 16. vidusskolu, valsts aizsardzības mā­cības pilotprojektā piedalās arī Zemgales vidusskola (Demenes pa­gasts) un Balvu profesionālā un vis­pārizglītojošā vidusskola. Visdrīzāk, valsts aizsardzības mācību visās Lat­vijas skolās sāks pasniegt 2024. ga­dā. Pa šo laiku pasniedzējiem jā­savāc pietiekami daudz informāci­jas, lai šīs nodarbības kļūtu vēl no­derīgākas un interesantākas.

Aleksandrs Rube

Avīze “Latgales Laiks” Nr.86