Daugavpils
16.vidusskola

Arhīvi par dienu 09-03-2020

Atbalsta komandas darbs skolā

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļaujoša izglītība definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības. Lai veiksmīgāk realizētu iekļaujošas izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils 16.vidusskolā tika izveidota atbalsta komanda. Tās galvenais uzdevums ir veiksmīgāk plānot un organizēt pedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību procesā. Lasīt tālāk…

PuMPuRS

Otro gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi otrajā semestrī Valentīna Lipkoviča un Svetlana Zarjanova, psiholoģe Ludmila Budreviča un sociālā pedagoģe Ludmila Voicehovska sniedz individuālās konsultācijas 14 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Pedagogi un speciālisti sniedz  individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta mājas darbu izpildē, sniedz emocionālu atbalstu, veido atbalstošu vidi. Šajā pusgadā PuMPuRS projekta ietvaros tiek organizēti dažādi 12 h kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi apmeklēja kursus tēmā “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”. Martā notiek  kursi par tēmu “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”. Lasīt tālāk…

Apsveikums starptautiskajā sieviešu dienā