Daugavpils
16.vidusskola

PuMPuRS

Skolēnu individuālais atbalsts attālināti un klatienē

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Daugavpils 16. vidusskolas pedagogi turpina sniegt individuālās  konsultācijas četrpadsmit 5.-9. klašu skolēniem, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus (e­klasi, mobilo aplikāciju WhatsApp, Skype, ZOOM, e-pastu).  Konsultāciju laikā veiksmīga atbalsta sniegšanai tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un digitālie resursi: mācību  grāmatas,  darba burtnīcas, uzdevumi.lv , soma.lv, YouTube u.c.

No 2021. gada 8. februāra skolai ir iespēja organizēt individuālās konsultācijas klātienē skolēniem, kuri ir pakļauti augstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam. Klātienes konsultāciju grafiks tiek veidots, skolas vadībai un atbalsta komandai izvērtējot katra izglītojamā individuālo situāciju. Klātienes konsultāciju laikā skola nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumus, telpā atrodas pedagogs un viens izglītojamais, kuri lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Neskatoties uz attālinātā mācību procesa tehniskā un emocionālā rakstura grūtībām, pedagogi vienmēr gatavi sniegt skolēniem savlaicīgu atbalstu, iedrošināt, palīdzēt atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas.

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko