DAUGAVPILS DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA VIDUSSKOLA

Ikgadējā skolas metodiskā konference

2022.gada 3.jūnijā Daugavpils 16.vidusskolā notika ikgadējā metodiskā konference “Diferencēta, individualizēta mācību stunda, izmantojot inovatīvas metodes un nodrošinot izglītojamo vajadzības”. Konferences mērķis ir popularizēt labās prakses piemērus pedagogu vidū. Pieredzē dalījās  12 pedagogi.  Bioloģijas, dabaszinību skolotāja Jeļena Šilova par stundu, kurā skolēni mācījās sniegt pirmo palīdzību asiņošanās gadījumā. Fizikas skolotāja Aļona Proščenko stāstīja  par vārdnīcu un tabulu izmantošanu fizikas stundās. Sākumskolas skolotāja Sandra Vaitkeviča stāstīja par metodēm, kā  strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām. Ķīmijas, bioloģijas skolotāja Jeļena Markova un matemātikas skolotāja Regīna Urbanoviča  dalījās pieredzē par integrēto bioloģijas un matemātikas  stundu vadīšanu. Mājturības un vizuālās mākslas skolotāja Gaļina Želabovska radīja 9.b klases skolēna radošu darbu – projektu. Angļu valodas skolotāja Nadežda Dzalbe demonstrēja noderīgas animācijas iespējas slaidrādē. Matemātikas skolotāji Natālija Privaļihina un Juris Bleidelis stāstīja par mācību darba plānošanu kompetenču pieejas kontekstā. Latviešu valodas un literatūras, datorikas  skolotāja Anželika Anufrijeva dalījās pieredzē  par pētniecisko darbu stundās. Krievu valodas un literatūras skolotāja Žanna Ugarenko akcentēja projektu darbu iespējas  krievu valodas un literatūras stundās. Ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāja Svetlana Rudjko dalījās pieredzē par  piedalīšanos starptautiskajos projektos. Visu pedagogu piedāvātas  metodes vērstas uz diferencētu  un individualizētu mācību stundu organizēšanu.

Skolas vadība izsaka pateicību skolotājiem par sadarbību, radošumu, interesantām idejām, inovatīvām metodēm, kas noteikti noderēs turpmākajā darbā ar skolēniem.

Sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā A.Proščenko