Daugavpils
16.vidusskola

Bibliotēka

Bibliotēka ir 16.vidusskolas struktūrvienība un ir reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.gada 10. novembrī ar Nr. BLB014

Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām, kā arī sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo audzināšanu.

Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Bibliotēka pilnībā nodrošina skolēnus un skolotājus ar nepieciešamo mācību literatūru un piedāvā lasītāju apkalpošanu, ņemot vērā lasītāju vajadzības un pieprasījumus.

 • Bibliotēkas krājuma skaits –40705 eks.
 • Lietotāju skaits – 790
 • Bibliotēku dienā vidēji apmeklē 80 lietotāju
 • Lasītāju rīcībā ir: nozaru un daiļliteratūras abonementa telpa, mācību grāmatu krātuves telpa, lasītava

Lietotājiem bibliotēkā ir:

 • uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas;
 • mācību grāmatas;
 • daiļliteratūra;
 • internets, 4 datori un printeris;
 • novadpētniecības materiāli;
 • karjeras izglītības materiāli;
 • katalogi, kartotēkas.
 • Lasītavā tiek piedāvāti: 30 žurnālu nosaukumi, 2 laikrakstu nosaukumi, novadpētniecības materiālu mapes, interneta izmantošana.

Tiek veidots krājuma elektroniskais katalogs.

Skolēnus un viņu vecākus, pedagogus, citus skolas darbiniekus un skolas absolventus apkalpos bibliotekāre Anastasija Leonova.

Kas ir vajadzīgs, lai kļūtu par bibliotēkas lasītāju?

Skolēniem jāatnes iesniegums no vecākiem, kā arī jāpaņem līdzi vēlēšanās lasīt, ziņkārība un aktivitāte.

Laipni lūdzam apmeklēt skolas bibliotēku darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Par bibliotēkas lietošanas kārtību var palasīt šeit: