Daugavpils
16.vidusskola

Erasmus+  projekta kursi “Mūsdienīgā skolvadība”

Šī gada marta sākumā Spānijā (Tenerifē) starptautiskā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060312) ietvaros Daugavpils 16.vidusskolas direktore  Olga Dukšinska, angļu valodas skolotāja Žanna Špoģe un sākumskolas skolotāja  Tatjana Anufrijeva  apmeklēja tālākizglītības kursus “Mūsdienīgā skolvadība”. Tajos piedalījās skolu vadība un  skolotāji no Somijas, Francijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Horvātijas, Portugāles un citām valstīm. Lasīt tālāk…

Pilsētas jautro matemātiķu konkurss

Apsveicam

 

2.klašu komandu ar iegūto 2.vietu pilsētas jautro matemātiķu  konkursā! 

Komandas sastāvā: Jeļizaveta Kuzņecova (2.b), Arons Kozurs (2.c), Konstantīns Sadovņikovs (2.a), Nils Ivaščišins (2.c).

Paldies skolotājām Diānai Balalaikinai, Tatjanai Anufrijevai un Viktorijai Mikuļinai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: izrādes “Raganiņa” apmeklējums


     Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros šī gada 3.martā 5.c klases skolēni un klases audzinātāja apmeklēja burvīgo izrādi “Raganiņa”, kas veidota pēc latviešu tautas pasaku motīviem.

Sākot ar skaļo raganiņas ienākšanu zālē, skoleni ar interesi vēroja aktieru spēli un juta līdzi galvenai varonei. Ceļā uz mājām raganiņa un viņas draudzene vārna Vallija sastopas ar dažādiem meža iemītniekiem, kuri runā viņai nepazīstamā mēlē, bet tas it nemaz netraucē viņiem atrast kopīgu valodu. Vēlēdamās būt laba raganiņa, viņa ar prieku izpalīdz katram nelaimē nokļuvušajam – vai tie būtu sakašķējušies runcis un kaķene, vai alā ieslodzīti bērni.  Izrāde notika latviešu un latgaliešu valodā. Tas bija aizraujoši, izzinoši un pamācoši. Lasīt tālāk…

Atbalsta komandas darbs skolā

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļaujoša izglītība definēta kā process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības. Lai veiksmīgāk realizētu iekļaujošas izglītības mērķus un palīdzētu katram izglītojamam iegūt kvalitatīvu izglītību, Daugavpils 16.vidusskolā tika izveidota atbalsta komanda. Tās galvenais uzdevums ir veiksmīgāk plānot un organizēt pedagoģisko darbu ar izglītojamiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību procesā. Lasīt tālāk…

PuMPuRS

Otro gadu Daugavpils 16. vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi otrajā semestrī Valentīna Lipkoviča un Svetlana Zarjanova, psiholoģe Ludmila Budreviča un sociālā pedagoģe Ludmila Voicehovska sniedz individuālās konsultācijas 14 skolēniem no 5. līdz 12. klasei. Pedagogi un speciālisti sniedz  individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, atbalsta mājas darbu izpildē, sniedz emocionālu atbalstu, veido atbalstošu vidi. Šajā pusgadā PuMPuRS projekta ietvaros tiek organizēti dažādi 12 h kursi: februārī mūsu skolas pedagoģi apmeklēja kursus tēmā “Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā”. Martā notiek  kursi par tēmu “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”. Lasīt tālāk…

Apsveikums starptautiskajā sieviešu dienā

Pilsētas skolēnu sacensības florbolā

Apsveicam

 

5.-7.klašu komandu ar iegūto 3. vietu pilsētas skolēnu sacensībās florbolā! Komandas sastāvā: Arturs Pokšans 5.c, Jevgenijs Naumovs 5.b, Vladislavs Ovčiņņikovs 7.b, Daniils Zaicevs 7.a, Vladimirs Ruskulis 7.a, Pāvels Čornijs 7.a, Deniss Truskovskis 7.a, Maksims Oladjko 6.b, Maksims Kopilovs 6.b!

Paldies sporta skolotājiem par skolēnu sagatavošanu sacensībām!

Latgales novada skolēnu skatuves runas konkurss

Apsveicam

 

11.klases skolnieku Vitāliju Kondrašovu ar iegūto 1. vietu Latgales novada skolēnu skatuves runas konkursā!

Paldies skolotājai Tamārai Platkovai par skolēna sagatavošanu konkursam!

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” 16.vidusskolā: “Virtuāla planetārija” apmeklējums.

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2020. gada 20.februārī  Daugavpils 16. vidusskolas 4.a. 4.b, 4.c, 6.a, 6.b, 6.c un 7.b  klases skolēniem bija iespēja  apmeklēt  “Virtuālo planetāriju”.

     Pasākuma mērķis bija paplašināt skolēnu redzesloku, iepazīstinot ar jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģiju jomā (3D briļļu izmantošana), Latvijas daiļdarbiem, caur mākslu attīstot viņu estētisko gaumi. Pasākuma uzdevumi ir saistīti ar skolēnu vērtību sistēmas izpratni un vērtējošas attieksmes veidošanu pret kultūras mantojuma bagātībām caur mūsdienu tehnoloģijām. Lasīt tālāk…

Zinātniskās pētniecības darbu konference

2020. gada 28. februārī Daugavpils Universitātē jau desmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.No mūsu skolas tika izvirzīti 2 darbi. Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē 11.klases skolnieces Sofjas Kločonokas darbs “Jānis Grots – laikmetīgā devīze vēstulēs Solveigai un vēstuļu rekvizīti mūsdienās”, darba vadītāja – latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Platkova. Bioloģijas zinātnē 12.klases skolnieces Lauras Matusevičas darbs “Medus komponentu stimulējošās īpašības”, darba vadītāja – bioloģijas un ķīmijas skolotāja Jeļena Markova. Tika vērtēts gan darba saturs, gan prezentācija. Lasīt tālāk…