Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola

Par skolu

Daugavpils 16.vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

Skola uzsāka savu darbu 1988.gadā kā mazākumtautību skola. 2006.gadā pievienojās Zeltkalna  pamatskola un  skola kļuva par divplūsmu skolu. Pilsētas skolu optimizācijas ietvaros 2010.gadā tika pievienota 7.pamatskola. Skolai ir plaša materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi, vairāki basketbola laukumi un 2 sporta zāles.  Šobrīd skola ir lepna par panākumiem sportā. Skolas teritorijā futbola laukumā tradicionāli notiek sporta un   veselības dienas,  dažādas sacensības.

Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, karjeras konsultantam, sociālajam un speciālajam  pedagogiem.

Skola lepojas ar mūsdienīgiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem, ar gaišu un plašu ēdnīcu, kurā  vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus.

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot  zivis.

Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 55132 eksemplāri. Lasītāju skaits – 678. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji.

2015.gadā ir licencēta un ar Aizsardzības ministriju saskaņota  vispārējās vidējās izglītības  profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma (Valsts aizsardzības mācība). Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (RJC)  savu iespēju robežās sniedz metodisko un materiāli tehnisko līdzekļu atbalstu. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši sadarbojas ar zemessargiem, robežsargiem, jaunsargiem utt.

Daugavpils 16.vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos:

 • ERAF projekts „Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.3DP/3.6.1.1./09/IPIA/VRAA016;
 • ERAF projekts „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”;
 • projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”;
 • ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”;
 • sadarbībā ar IZM projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • ES fondi SAM 8.1.2. projekts ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

Skola daudz laika velta ārpusskolas nodarbībām un interešu izglītībai. Skolā veiksmīgi darbojas: 

 • skolas vēstures klubs
 • skolas avīze “Aktuālā skolēnu avīze”  
 • vizuālās mākslas pulciņš «Dekors»
 • vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne”
 • Jautro un atjautīgo klubs “Yes 16” 
 • klubs «Kas? Kur? Kad?» 
 • skatuves runas un kustību pulciņš „Saspēle”
 • klubs «Krievu senatnes glabātāji»
 • vokālais  ansamblis “Blēņdari”
 • vokālais  ansamblis “Do-mi-soļ-ki”

Skola darbojas ne tikai kā mācību iestāde, bet arī kā daudzveidīgs izglītības,  kultūras un sporta  centrs mikrorajonā.

Ar  2014.gada 2.jūliju par Daugavpils 16.vidusskolas direktoru iecelta Olga Dukšinska.

2016.gadā 1.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā mācības uzsāka 678 skolēni.

Sākot no 2013./2014. mācību gada   skolēnu skaits  palielinājās un ir stabils.