Daugavpils
16.vidusskola

Vēsture

Daugavpils 16.vidusskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde.

Skola uzsāka savu darbu 1988.gadā kā mazākumtautību skola. 2006.gadā pievienojās Zeltkalna  pamatskola un  skola kļuva par divplūsmu skolu. Pilsētas skolu optimizācijas ietvaros 2010.gadā tika pievienota 7.pamatskola. Skolai ir plaša materiāli tehniskā bāze: 2 peldbaseini, futbola laukums, vieglatlētikas skrejceliņi, vairāki basketbola laukumi un 2 sporta zāles.  Šobrīd skola ir lepna par panākumiem sportā. Skolas teritorijā futbola laukumā tradicionāli notiek sporta un   veselības dienas,  dažādas sacensības.

Skolā ir divi informātikas kabineti, kabinets logopēdam, psihologam, karjeras konsultantam, sociālajam un speciālajam  pedagogiem.

Skola lepojas ar mūsdienīgiem bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetiem, ar gaišu un plašu ēdnīcu, kurā  vienlaicīgi var apkalpot  300 bērnus.

Pirmajā stāvā, kur atrodas sākumskola, izveidots dzīvās dabas stūrītis, kur bērni var iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem, putniem un pavērot  zivis.

Skolu nevar iedomāties bez bibliotēkas. Grāmatu krājumu sastāda 55132 eksemplāri. Lasītāju skaits – 678. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē 80 apmeklētāji.

2015.gadā ir licencēta un ar Aizsardzības ministriju saskaņota  vispārējās vidējās izglītības  profesionāli orientēta virziena programma (Valsts aizsardzības mācība). Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs (RJC)  savu iespēju robežās sniedz metodisko un materiāli tehnisko līdzekļu atbalstu. Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un nostiprināt pilsonisko apziņu. Skola cieši sadarbojas ar zemessargiem, robežsargiem, jaunsargiem utt.

Daugavpils 16.vidusskola aktīvi piedalās dažādos projektos:

 • ERAF projekts „Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai”, Nr.3DP/3.6.1.1./09/IPIA/VRAA016;
 • Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1), Nr. 2019-1-LV01-KA101-060312 projekts “Skolas izglītības kvalitātes paaugstināšana un pedagogu labā prakse skolēnu caurviju kompetenču attīstībā”

 

Skolotāji un skolas vadība paaugstina profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu un veiksmīgu kompetenču pieejas ieviešanu skolā.;

 • Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-TR01-KA229-074760_3 “Kā saskarsme sociālajos tīklos ietekmē mūs?”;
 • Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2019-1-LV01-KA229-060348_1 “Mācīties vienam no otra – veidot nākotni”;
 • ESF SAM 8.1.2. projekts ,,Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”;
 • ESF projekts Nr.8.3.5.0/16./I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
 • IKVD projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
 • ERAF projekts „Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”;
 • projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”;
 • sadarbībā ar IZM projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;

 

Skola daudz laika velta ārpusskolas nodarbībām un interešu izglītībai. Skolā veiksmīgi darbojas: 

 • Koris
 • Vokālais  ansamblis “Blēņdari”
 • Vokālais  ansamblis “Mazās zvaigznes”
 • Vizuālās mākslas pulciņš “Dekors”
 • Vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne”
 • Leļļu teātris
 • Skolas teātris
 • Publiskā runa
 • Futbols
 • Koriģējošā vingrošana
 • Volejbols
 • Informātika sākumskolai
 • Jauno ģeogrāfu klubs
 • Debates
 • Klubs “Tautu nacionālo tradīciju krātuve”
 • skolas vēstures klubs
 • skolas avīze “Aktuālā skolēnu avīze”  

 

Skola darbojas ne tikai kā mācību iestāde, bet arī kā daudzveidīgs izglītības,  kultūras un sporta  centrs mikrorajonā.

Ar  2014.gada 2.jūliju par Daugavpils 16.vidusskolas direktoru iecelta Olga Dukšinska.

2020.gadā 1.septembrī Daugavpils 16.vidusskolā mācības uzsāka 713 skolēni.

 Sākot no 2013./2014. mācību gada   skolēnu skaits  palielinājās un ir stabils.

 

Daugavpils secondary school 16 began its work in 1988. The school has an extensive material and technical base: 2 swimming pools, a football field, athletics runner, several basketball courts and 2 gyms. Currently, the school is proud of success in sport. On the football field of Secondary School territory is traditionally held sports and health day, a variety of competitions.

The school has two information technology rooms, cabinets for a speech therapist,  a psychologist, a career consultant, a social pedagogue and special educators.

The school is proud of modern biology, chemistry, physics and math cabinets, a light and spacious canteen, which can simultaneously serve 300 children.

On the first floor, where is situated the primary school, established the zoo for children to get acquainted with a variety of animals, birds and watch the fish.

Since 2006, the school is known across the country for its professional course of study, signed an agreement with the Interior and Defence Ministries. This program prepares students to service in the armed forces structures. Pupils are taught national defense.

School dedicates a lot of time to extracurricular activities, so the school has created and runs a variety of interests in the field of education (music, theater, art, history, tradition) circles.

In 2020 in Daugavpils secondary school 16 study 713 students and work 59 teachers.

A  lot of attention is devoted to sports and healthy lifestyle. This year, thanks to the Latvian Olympic Committee, 3B class participates in sports project.